ITA 2564

13 พ.ค. 2564      377 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำจังหวัดสระบุรี 2564 ดาวน์โหลด
แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด