มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

12 พ.ค. 2564      415 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด