ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11 พ.ค. 2564      376 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 441/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด