ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม thai stop covid

3 พ.ค. 2564      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเอง ด้วยแพลตฟอร์ม thai stop covid
ผ่าน QR Code ตามรูป หรือ ผ่านลิ้ง https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ของผู้ประเมิน เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมิน