ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 พ.ค. 2563
จ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 พ.ย. 2562
จ้างมาตรการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในช่วนฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
จ้างส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในชุมชนจังหวักสระบุรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
ซื้อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     11 ก.ย. 2562
ซื้อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 กล่อง หมึกเครื่องแฟกซ์ 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 ส.ค. 2562