ѹ 5 .. 2559 (ӹǹҹ1988)

นางสาวปณัฐดาพร กุหลาบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

นางสาวดวงแก้ว ครองรักษ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวรรณา พระแก้ว

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

นายภูรินทร์ ทรงคุณ
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน)

   

นางสาวอมรรัตน์ สมคะเณย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ