ѹ 6 .. 2559 (ӹǹҹ1572)

นายวีระชาติ น้อยหา
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพระพุทธบาท)

นายณรงค์ ไชยทอง
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองสระบุรี)

นายปริญญา อินทร์เอี่ยม
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแก่งคอย)

นายเสรี สองแป้น
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

นางสาวกัญหา ดำรงค์สกุลชัย
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหนองแค)

นางธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอมวกเหล็ก)

นายสุริยัน จุดาศรี
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเสาไห้)

นางสาวพันธ์รัตน์ จินานุรักษ์
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอวิหารแดง)

นายวราดร ไผ่งาม
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหนองแซง)

นายอัษฎาวุธ นารีรักษ์
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอวังม่วง)

นายธวัช คำดี
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอบ้านหมอ)

นางสาวอารีย์ คำเขียว
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหนองโดน)

นายเขตตะวัน หวังพิทักษ์
(เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอดอนพุด)